NOTA PRAWNA

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA PORTALU
 1. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej aditus.pl jest Teresa Ossowska"ADITUS" Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Psychicznej, wraz ze wszystkimi elementami podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności oprogramowania (kodu strony), koncepcji graficznej i logicznej portalu, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych (zamieszczanych) na łamach Portalu, logo , znaków graficznych, treści merytorycznych.
 2. Poprzez objęcie ochroną prawną należy rozumieć w szczególności:
  1. ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
  2. ochronę wszelkich baz danych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) w tym opracowanych i udostępnianych baz wiedzy
  3. ochronę wszelkich publikowanych utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. Zm.
  4. ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej
  5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 3. Korzystanie z Portali nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portali ani jego poszczególnych elementów.
 4. Dozwolony użytek do posługiwania się treściami zawartymi na Portalach wymienionych w pkt.1 obejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, naukowe inne, w tym nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści portalu do innych utworów osoby użytkującej z wyjątkiem dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa.
 5. Inny sposób użytkowania treści Portali wymienionych w pkt.1 poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody ADITUS Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Psychicznej Teresa Ossowska lub podmiotu będącego właścicielem majątkowych praw autorskich określającą zakres, tryb, sposób, pola eksploatacji wykorzystania materiałów .
 6. Bez wyraźnej zgody ADITUS Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Psychicznej Teresa Ossowska zabrania się podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portali wymienionych w pkt.1, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony o oraz treści prezentowanych w Portalach, a w szczególności:
  1. zabrania się utrwalania i zwielokrotniania treści Portali – w szczególności poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających
  2. zabrania się w zakresie wprowadzania do obrotu treści Portali lub jego części albo egzemplarzami, reprintami treści (całości lub części), lub innymi nośnikami na których treści utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub najmu albo wytworzonych egzemplarzy, tłumaczenia
  3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej zabrania się - publicznego wykonania, wyświetlenia, wystawienia, , odtworzenia reemitowania, nadawania i publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portali wymienionych w pkt.1 zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portali w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  5. w odniesieniu do baz danych zabrania się pobierania zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub części.
  6. w stosunku do rycin, wykresów, grafów, prezentacji ( w tym prezentacji multimedialnych) zabrania się utrwalania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w sposób opisany w punktach powyższych
 7. Zakazy określone w pkt 5 obejmują wszystkie kraje świata
 8. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba której działanie lub zaniechanie mogłoby naruszać zakazy opisane w punktach powyższych powinna uzyskać pisemną zgodę ADITUS Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Psychicznej Teresa Ossowska przed podjęciem działania lub zaniechania zwracając się o zgodę na adres Teresa Ossowska "ADITUS" Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Psychicznej , ul. Szklanych Domów 5 lok. 38, 04-346 Warszawa- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, adres email: aditus@aditus.pl