Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu zbieramy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest TERESA OSSOWSKA „ADITUS” OŚRODEK PSYCHOTERAPII I REHABILITACJI PSYCHICZNEJ w Warszawie (04-346) przy ul. Szklanych Domów 5 lok.38 ; NIP 7571043710 ; REGON 550004845, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
zwaną dalej „Administratorem danych” lub „Administratorem
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: TERESA OSSOWSKA „ADITUS” OŚRODEK PSYCHOTERAPII I REHABILITACJI PSYCHICZNEJ 04-346 Warszawa ; ul. Szklanych Domów 5 lok.38
– przez e-mail: aditus@aditus.pl
2. Inspektor ochrony danych
Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, jednak korzystamy z porad kompetentnych doradców. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: TERESA OSSOWSKA „ADITUS” OŚRODEK PSYCHOTERAPII I REHABILITACJI PSYCHICZNEJ 04-346 Warszawa ; ul. Szklanych Domów 5 lok.38
– przez e-mail: iod@aditus.pl

3. Dane osobowe
3.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu www.aditus.pl .
3.2. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
3.3. Wszelkie dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
3.4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
3.5. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3.6. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
5. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe sąprzetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
9. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 2002-07-18 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 2004-07-16 Prawo telekomunikacyjne.
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.
11. Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
12. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. notebook, komputer, smartfon, tablet). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
13. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
13.1. prawidłowego działania Portalu,
13.2. marketingowych,
13.3. statystycznych,
13.4. analitycznych.
14. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
15. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
16. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
16.1. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
16.2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
16.3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
16.4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
16.5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
17. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
18. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
19. Informacje zawarte w logach systemowych, w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie, wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
20. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.